[Ngữ Pháp N4] ~つもりです:Sẽ, Định Làm Gì…

⭐ › Cấu trúc

[Động từ thể từ điển] + + つもりです
[Động từ thể từ điển] + つもりはありません/つもりはない
[Động từ thể ない] + つもりです

⭐ › Cách dùng / Ý nghĩa 

① Mẫu câu này dùng để diễn đạt một hành động sẽ làm hay một dự định nhưng chưa chắc chắn hoặc chưa được quyết định chính thức.

② Dự định này đã được suy nghĩ từ trước đó tới bây giờ chứ không phải là ý định bột phát, nảy ra ngay trong lúc nói.

③ Thể phủ định của mẫu câu này là「つもりはない」không phải là「つもりではない」いくつもりではない). Cũng có thể dùng mẫu [Động từ thể ない] + つもりです nhưng mẫu câu này không diễn đạt mạnh mẽ ý phủ định bằng việc dùng 「つもりはない」

→ Có Nghĩa là : Sẽ, Định Làm Gì…

⭐ › Ví dụ 

① 

→ 

② 

→ 

③ 
→ 

④ 

→ 

⑤ 

⭐ › Nâng cao

① 

→ 

② 

→ 

③ 
→ 

2. So với [つもりです] thì [予定 (よてい) です] được sử dụng để diễn tả những sự việc đã đượcdự định thực hiện chính thức

① 

→ 

② 

→ 

③ 
→ 

>> Hãy cố gắng mỗi ngày, thành công sẽ đến với bạn. 頑張って

URL List