Đăng ký học ngay đánh bay JLPT tháng7- Lịch khai giảng 50 lớp học tiếng Nhật

LỊCH KHAI GIẢNG

Kéo sang phải để xem thêm thông tin và đăng ký lớp học   

LỚP HỌC THỜI GIAN KHAI GIẢNG NGÀY HỌC SỐ BUỔI CƠ SỞ ĐĂNG KÝ
Lớp N5 Tối 31-03-2020 T3-5-7 52 Cơ sở Cầu Giấy Đăng ký ngay
Lớp N5 Tối 30-03-2020 T2-4-6 52 Cơ sở Cầu Giấy Đăng ký ngay
Lớp N5 CT Sáng 31-03-2020 T2-3-5-6 44 Cơ sở Cầu Giấy Đăng ký ngay
Lớp N4 Tối 30-03-2020 T2-4-6 42 Cơ sở Cầu Giấy Đăng ký ngay
Lớp N4 Tối 06-04-2020 T3-5-7 42 Cơ sở Cầu Giấy Đăng ký ngay
Lớp N4 CT Chiều 30-03-2020 T2-3-5-6 37 Cơ sở Cầu Giấy Đăng ký ngay
N3 Junbi Tối 30-03-2020 T2-4-6 40 Cơ sở Cầu Giấy Đăng ký ngay
N3 Junbi Sáng 30-03-2020 T2-3-5-6 40 Cơ sở Cầu Giấy Đăng ký ngay
N3 Junbi Sáng 06-04-2020 T2-3-5-6 40 Cơ sở Cầu Giấy Đăng ký ngay
N3 Junbi Tối 31-03-2020 T3-5-7 40 Cơ sở Cầu Giấy Đăng ký ngay
N3 Junbi Chiều 30-03-2020 T2-3-5-6 40 Cơ sở Cầu Giấy Đăng ký ngay
Lớp N5 Tối 15-04-2020 T2-4-6 52 Cơ sở Cầu Giấy Đăng ký ngay
Lớp N5 Tối 21-04-2020 T3-5-7 52 Cơ sở Cầu Giấy Đăng ký ngay
Lớp N5 CT Chiều 20-04-2020 T2-3-5-6 44 Cơ sở Cầu Giấy Đăng ký ngay
Lớp N5 CT Sáng 20-04-2020 T2-3-5-6 44 Cơ sở Cầu Giấy Đăng ký ngay
Lớp N4 Tối 14-04-2020 T3-5-7 42 Cơ sở Cầu Giấy Đăng ký ngay
Lớp N4 Tối 27-04-2020 T2-4-6 42 Cơ sở Cầu Giấy Đăng ký ngay
Lớp N4 CT Sáng 13-04-2020 T2-3-5-6 37 Cơ sở Cầu Giấy Đăng ký ngay
N3 Junbi Tối 14-04-2020 T3-5-7 40 Cơ sở Cầu Giấy Đăng ký ngay
N3 Junbi Sáng 13-04-2020 T2-3-5-6 40 Cơ sở Cầu Giấy Đăng ký ngay
N3 Junbi Sáng 05-04-2020 T2-3-5-6 40 Cơ sở Cầu Giấy Đăng ký ngay
N3 Junbi Tối 06-05-2020 T2-4-6 40 Cơ sở Cầu Giấy Đăng ký ngay
N3 Taisaku Tối 20-04-2020 T2-3-5-6 28 Cơ sở Cầu Giấy Đăng ký ngay
N3 Taisaku Sáng 04-05-2020 T2-3-5-6 28 Cơ sở Cầu Giấy Đăng ký ngay
N2 Junbi Sáng 06-04-2020 T2-3-5-6 40 Cơ sở Cầu Giấy Đăng ký ngay
N2 Taisaku Tối 20-04-2020 T2-4-6 28 Cơ sở Cầu Giấy Đăng ký ngay
Lớp N5 Tối 16-04-2020 T3-5-7 52 Cơ sở Hà Đông Đăng ký ngay
Lớp N5 CT Sáng 20-04-2020 T2-3-5-6 44 Cơ sở Hà Đông Đăng ký ngay
Lớp N4 Tối 05-05-2020 T3-5-7 42 Cơ sở Hà Đông Đăng ký ngay
Lớp N4 CT Sáng 20-04-2020 T2-3-5-6 37 Cơ sở Hà Đông Đăng ký ngay
N3 Junbi Tối 20-04-2020 T2-4-6 40 Cơ sở Hà Đông Đăng ký ngay
N3 Junbi Sáng 07-05-2020 T2-3-5-6 40 Cơ sở Hà Đông Đăng ký ngay
N3 Junbi Tối 01-04-2020 T2-4-6 40 Cơ sở Hà Đông Đăng ký ngay
N3 Junbi Sáng 30-03-2020 T2-3-5-6 40 Cơ sở Hà Đông Đăng ký ngay
N3 Taisaku Sáng 20-03-2020 T2-3-5-6 28 Cơ sở Hà Đông Đăng ký ngay
N3 Taisaku Tối 04-05-2020 T2-4-6 28 Cơ sở Hà Đông Đăng ký ngay
Lớp N5 Tối 16-04-2020 T3-5-7 52 Cơ sở Xã Đàn Đăng ký ngay
Lớp N5 CT Sáng 20-04-2020 T2-3-5-6 44 Cơ sở Xã Đàn Đăng ký ngay
Lớp N4 Tối 31-03-2020 T3-5-7 42 Cơ sở Xã Đàn Đăng ký ngay
Lớp N4 CT Sáng 13-04-2020 T2-3-5-6 37 Cơ sở Xã Đàn Đăng ký ngay
Lớp N4 CT Sáng 11-05-2020 T2-3-5-6 37 Cơ sở Xã Đàn Đăng ký ngay
N3 Junbi Tối 14-05-2020 T3-5-7 40 Cơ sở Xã Đàn Đăng ký ngay
N3 Junbi Tối 01-04-2020 T2-4-6 40 Cơ sở Xã Đàn Đăng ký ngay
N3 Taisaku Tối 22-04-2020 T2-4-6 28 Cơ sở Xã Đàn Đăng ký ngay
N3 Taisaku Sáng 13-04-2020 T2-3-5-6 28 Cơ sở Xã Đàn Đăng ký ngay
Lớp N5 Tối 21-04-2020 T3-5-7 52 Cơ sở Long Biên Đăng ký ngay
Lớp N5 Tối 30-03-2020 T2-4-6 52 Cơ sở Long Biên Đăng ký ngay
Lớp N4 Tối 13-04-2020 T2-4-6 42 Cơ sở Long Biên Đăng ký ngay
Lớp N4 CT Sáng 14-04-2020 T2-3-5-6 37 Cơ sở Long Biên Đăng ký ngay
N3 Junbi Tối 13-04-2020 T2-4-6 40 Cơ sở Long Biên Đăng ký ngay
N3 Junbi Sáng 14-04-2020 T2-3-5-6 40 Cơ sở Long Biên Đăng ký ngay
N3 Taisaku Sáng 04-05-2020 T2-3-5-6 28 Cơ sở Long Biên Đăng ký ngay
Lớp N5 Tối 13-04-2020 T2-4-6 52 Cơ sở Điện Biên Phủ Đăng ký ngay
Lớp N5 Tối 07-04-2020 T3-5-7 52 Cơ sở Điện Biên Phủ Đăng ký ngay
Lớp N5 CT Sáng 06-04-2020 T2-3-5-6 44 Cơ sở Điện Biên Phủ Đăng ký ngay
Lớp N5 Tối 23-04-2020 T3-5-7 52 Cơ sở Điện Biên Phủ Đăng ký ngay
Lớp N5 CT Sáng 20-04-2020 T2-3-5-6 44 Cơ sở Điện Biên Phủ Đăng ký ngay
Lớp N4 Tối 06-04-2020 T2-4-6 42 Cơ sở Điện Biên Phủ Đăng ký ngay
Lớp N4 CT Sáng 06-04-2020 T2-3-5-6 37 Cơ sở Điện Biên Phủ Đăng ký ngay
Lớp N4 Tối 13-04-2020 T2-4-6 42 Cơ sở Điện Biên Phủ Đăng ký ngay
Lớp N4 Tối 28-04-2020 T3-5-7 42 Cơ sở Điện Biên Phủ Đăng ký ngay
Lớp N4 CT Sáng 04-05-2020 T2-3-5-6 37 Cơ sở Điện Biên Phủ Đăng ký ngay
N3 Junbi Tối 06-04-2020 T2-4-6 40 Cơ sở Điện Biên Phủ Đăng ký ngay
N3 Junbi Tối 20-04-2020 T2-4-6 40 Cơ sở Điện Biên Phủ Đăng ký ngay
N3 Junbi Sáng 23-04-2020 T2-3-5-6 40 Cơ sở Điện Biên Phủ Đăng ký ngay
N3 Taisaku Tối 09-04-2020 T3-5-7 28 Cơ sở Điện Biên Phủ Đăng ký ngay
N3 Taisaku Sáng 23-04-2020 T2-3-5-6 28 Cơ sở Điện Biên Phủ Đăng ký ngay
N3 Taisaku Tối 04-05-2020 T2-4-6 28 Cơ sở Điện Biên Phủ Đăng ký ngay
Lớp N5 Tối 07-04-2020 T3-5-7 52 Cơ sở Thủ Đức Đăng ký ngay
Lớp N5 Tối 15-04-2020 T2-4-6 52 Cơ sở Thủ Đức Đăng ký ngay
Lớp N5 CT Sáng 23-04-2020 T2-3-5-6 44 Cơ sở Thủ Đức Đăng ký ngay
Lớp N4 Tối 01-04-2020 T2-4-6 42 Cơ sở Thủ Đức Đăng ký ngay
Lớp N4 Tối 20-04-2020 T2-4-6 42 Cơ sở Thủ Đức Đăng ký ngay
Lớp N4 CT Sáng 23-04-2020 T2-3-5-6 37 Cơ sở Thủ Đức Đăng ký ngay
N3 Junbi Sáng 27-04-2020 T2-3-5-6 40 Cơ sở Thủ Đức Đăng ký ngay
N3 Junbi Tối 20-04-2020 T2-4-6 40 Cơ sở Thủ Đức Đăng ký ngay
N3 Junbi Sáng 02-04-2020 T2-3-5-6 40 Cơ sở Thủ Đức Đăng ký ngay
N3 Junbi Tối 31-03-2020 T3-5-7 40 Cơ sở Thủ Đức Đăng ký ngay
  • Cam kết chuẩn đầu ra bằng văn bản

  • Chứng nhận bằng tốt nghiệp cuối khóa

  • Học lại miễn phí nếu không đỗ JLPT

  • Giảng viên trình độ N2-N1

Riki nihongo 4 năm 1 chặng đường

THÀNH TÍCH ĐẠT ĐƯỢC
Sau khóa học tại Riki

CHINH PHỤC KỲ THI JLPT
7/2020 CÙNG RIKI

  • Ngày
  • Giờ
  • Phút
  • Giây

ĐỐI TÁC TRUYỀN THÔNG