Lịch khai giảng tiếng Nhật mới nhất trong tháng

LỊCH KHAI GIẢNG TIẾNG NHẬT TRUNG TÂM RIKI ( mới nhất )

LỊCH KHAI GIẢNG

Kéo sang phải để xem thêm thông tin và đăng ký lớp học   

LỚP HỌC THỜI GIAN KHAI GIẢNG NGÀY HỌC SỐ BUỔI CƠ SỞ ĐĂNG KÝ
SC1.478 Tối 27-04-2021 T3-5-7 52 Cơ sở Cầu Giấy Đăng ký ngay
SC1.463 Sáng 04-05-2021 T2-3-5-6 46 Cơ sở Cầu Giấy Đăng ký ngay
SC1.464 Chiều 26-04-2021 T2-3-5-6 46 Cơ sở Cầu Giấy Đăng ký ngay
SC1.476 Tối 18-05-2021 T3-5-7 52 Cơ sở Cầu Giấy Đăng ký ngay
SC1.477 Sáng 20-05-2021 T2-3-5-6 46 Cơ sở Cầu Giấy Đăng ký ngay
SC1.478 Chiều 31-05-2021 T2-3-5-6 46 Cơ sở Cầu Giấy Đăng ký ngay
SC2.405 Sáng 03-06-2021 T2-3-5-6 37 Cơ sở Cầu Giấy Đăng ký ngay
SC2.406 Chiều 03-06-2021 T2-3-5-6 37 Cơ sở Cầu Giấy Đăng ký ngay
SC2.407 Tối 19-05-2021 T2-4-6 44 Cơ sở Cầu Giấy Đăng ký ngay
SC2.408 Tối 08-06-2021 T3-5-7 44 Cơ sở Cầu Giấy Đăng ký ngay
SC2.393 Tối 06-05-2021 T3-5-7 44 Cơ sở Cầu Giấy Đăng ký ngay
N3.404 Junbi Tối 22-04-2021 T3-5-7 45 Cơ sở Cầu Giấy Đăng ký ngay
N3.425 Junbi Sáng 20-04-2021 T2-3-5-6 45 Cơ sở Cầu Giấy Đăng ký ngay
N3.423 TSK Tối 22-04-2021 T3-5-7 28 Cơ sở Cầu Giấy Đăng ký ngay
N3.438 TSK Chiều 20-04-2021 T2-3-5-6 28 Cơ sở Cầu Giấy Đăng ký ngay
N3.445 JB Tối 10-05-2021 T2-4-6 45 Cơ sở Cầu Giấy Đăng ký ngay
N3.446 JB Sáng 17-05-2021 T2-3-5-6 45 Cơ sở Cầu Giấy Đăng ký ngay
N3.447 TSK Sáng 11-05-2021 T2-3-5-6 28 Cơ sở Cầu Giấy Đăng ký ngay
N3.448 LĐ Sáng 06-03-2021 T2-3-5-6 16 Cơ sở Cầu Giấy Đăng ký ngay
N3.449 LĐ Tối 31-05-2021 T2-4-6 12 Cơ sở Cầu Giấy Đăng ký ngay
N3.465LĐ Tối 25-05-2021 T3-5-7 16 Cơ sở Cầu Giấy Đăng ký ngay
N2.113 Junbi Tối 06-05-2021 T3-5-7 45 Cơ sở Cầu Giấy Đăng ký ngay
N2.115 TSK Sáng 10-05-2021 T2-3-5-6 28 Cơ sở Cầu Giấy Đăng ký ngay
N2.116 LĐ Chiều 31-05-2021 T2-3-5-6 16 Cơ sở Cầu Giấy Đăng ký ngay
N2.117 TSK Tối 10-05-2021 T2-4-6 28 Cơ sở Cầu Giấy Đăng ký ngay
N2.118 LĐ Sáng 01-06-2021 T2-3-5-6 16 Cơ sở Cầu Giấy Đăng ký ngay
N2.119 LĐ Tối 07-06-2021 T2-4-6 10 Cơ sở Cầu Giấy Đăng ký ngay
SC1.466 Sáng 06-05-2021 T2-3-5-6 52 Cơ sở Mỹ Đình Đăng ký ngay
SC1.479 Tối 10-05-2021 T2-4-6 52 Cơ sở Mỹ Đình Đăng ký ngay
SC2.409 Sáng 06-05-2021 T2-3-5-6 37 Cơ sở Mỹ Đình Đăng ký ngay
SC2.410 Tối 18-05-2021 T3-5-7 44 Cơ sở Mỹ Đình Đăng ký ngay
N3.450 JB Sáng 25-05-2021 T2-3-5-6 45 Cơ sở Mỹ Đình Đăng ký ngay
N3.451 JB Tối 27-05-2021 T3-5-7 45 Cơ sở Mỹ Đình Đăng ký ngay
N3.452 TSK Tối 10-05-2021 T2-4-6 28 Cơ sở Mỹ Đình Đăng ký ngay
SC1.467 Tối 20-04-2021 T3-5-7 52 Cơ sở Hà Đông Đăng ký ngay
SC1.468 Sáng 26-04-2021 T2-3-5-6 46 Cơ sở Hà Đông Đăng ký ngay
SC1.480 Tối 25-05-2021 T3-5-7 52 Cơ sở Hà Đông Đăng ký ngay
SC1.481 Sáng 31-05-2021 T2-3-5-6 46 Cơ sở Hà Đông Đăng ký ngay
SC2.411 Tối 27-05-2021 T3-5-7 44 Cơ sở Hà Đông Đăng ký ngay
N3.411 junbi Tối 22-04-2021 T3-5-7 45 Cơ sở Hà Đông Đăng ký ngay
N3.434 junbi Sáng 04-05-2021 T2-3-5-6 45 Cơ sở Hà Đông Đăng ký ngay
N3.439 TSK Tối 26-04-2021 T246 28 Cơ sở Hà Đông Đăng ký ngay
N3.453 JB Sáng 24-05-2021 T2-3-5-6 45 Cơ sở Hà Đông Đăng ký ngay
N3.454 JB Tối 02-06-2021 T2-4-6 45 Cơ sở Hà Đông Đăng ký ngay
N3.455 LD Tối 20-05-2021 T3-5-7 16 Cơ sở Hà Đông Đăng ký ngay
SC1.470 Tối 22-04-2021 T3-5-7 52 Cơ sở Đống Đa Đăng ký ngay
SC1.482 Sáng 24-05-2021 T2-3-5-6 46 Cơ sở Đống Đa Đăng ký ngay
SC1.483 Tối 17-05-2021 T2-4-6 52 Cơ sở Đống Đa Đăng ký ngay
SC2.412 Tối 02-06-2021 T2-4-6 44 Cơ sở Đống Đa Đăng ký ngay
SC2.413 Sáng 17-05-2021 T2-3-5-6 37 Cơ sở Đống Đa Đăng ký ngay
N3.456 JB Tối 03-06-2021 T3-5-7 45 Cơ sở Đống Đa Đăng ký ngay
N3.457 LD Tối 31-05-2021 T2-4-6 16 Cơ sở Đống Đa Đăng ký ngay
N3.440 TSK Tối 20-04-2021 T3-5-7 28 Cơ sở Đống Đa Đăng ký ngay
N2.121JB Tối 12-05-2021 T2-4-6 45 Cơ sở Đống Đa Đăng ký ngay
N2.120 LD Tối 24-05-2021 T2-4-6 16 Cơ sở Đống Đa Đăng ký ngay
SC1.472 Tối 06-05-2021 T3-5-7 52 Cơ sở Điện Biên Phủ Đăng ký ngay
SC1.473 Sáng 26-04-2021 T2-3-5-6 46 Cơ sở Điện Biên Phủ Đăng ký ngay
SC1.484 Tối 19-05-2021 T2-4-6 52 Cơ sở Điện Biên Phủ Đăng ký ngay
SC1.485 Tối 27-05-2021 T3-5-7 52 Cơ sở Điện Biên Phủ Đăng ký ngay
SC1.486 Sáng 24-05-2021 T2-3-5-6 46 Cơ sở Điện Biên Phủ Đăng ký ngay
SC2.400 Tối 22-04-2021 T3-5-7 44 Cơ sở Điện Biên Phủ Đăng ký ngay
SC2.401 Tối 26-04-2021 T2-4-6 44 Cơ sở Điện Biên Phủ Đăng ký ngay
SC2.419 Tối 05-05-2021 T2-4-6 44 Cơ sở Điện Biên Phủ Đăng ký ngay
SC2.414 Tối 07-06-2021 T2-4-6 44 Cơ sở Điện Biên Phủ Đăng ký ngay
SC2.415 Sáng 24-05-2021 T2-3-5-6 37 Cơ sở Điện Biên Phủ Đăng ký ngay
N3.443 JB Tối 26-04-2021 T 2-4-6 45 Cơ sở Điện Biên Phủ Đăng ký ngay
N3.432 junbi Sáng 22-04-2021 T2-3-5-6 45 Cơ sở Điện Biên Phủ Đăng ký ngay
N3.458 JB Tối 25-05-2021 T3-5-7 45 Cơ sở Điện Biên Phủ Đăng ký ngay
N3.459 JB Tối 17-05-2021 T2-4-6 45 Cơ sở Điện Biên Phủ Đăng ký ngay
N3.460 JB Sáng 03-06-2021 T2-3-5-6 45 Cơ sở Điện Biên Phủ Đăng ký ngay
N3.424 TSK Sáng 04-05-2021 T2-3-5-6 28 Cơ sở Điện Biên Phủ Đăng ký ngay
N3.444 TSK Tối 06-05-2021 T 2-4-5-6 28 Cơ sở Điện Biên Phủ Đăng ký ngay
N3.464 LĐ Tối 31-05-2021 T 2-3-4-5 16 Cơ sở Điện Biên Phủ Đăng ký ngay
N2.112 TSK Tối 04-05-2021 T2-3-5-6 28 Cơ sở Điện Biên Phủ Đăng ký ngay
SC1.475 Sáng 24-05-2021 T2-3-5-6 46 Cơ sở Thủ Đức Đăng ký ngay
SC1.487 Tối 13-05-2021 T3-5-7 52 Cơ sở Thủ Đức Đăng ký ngay
SC1.488 Tối 26-05-2021 T2-4-6 52 Cơ sở Thủ Đức Đăng ký ngay
SC1.489 Sáng 24-05-2021 T2-3-5-6 46 Cơ sở Thủ Đức Đăng ký ngay
SC2.404 Tối 20-04-2021 T3-5-7 44 Cơ sở Thủ Đức Đăng ký ngay
SC2.416 Tối 31-05-2021 T2-4-6 44 Cơ sở Thủ Đức Đăng ký ngay
SC2.417 Tối 25-05-2021 T3-5-7 44 Cơ sở Thủ Đức Đăng ký ngay
SC2.418 Sáng 10-06-2021 T2-3-5-6 37 Cơ sở Thủ Đức Đăng ký ngay
N3.433 Junbi Tối 19-04-2021 T2-4-6 45 Cơ sở Thủ Đức Đăng ký ngay
N3.461 Junbi Tối 25-05-2021 T3-5-7 45 Cơ sở Thủ Đức Đăng ký ngay
N3.462 Junbi Sáng 03-06-2021 T2-3-5-6 45 Cơ sở Thủ Đức Đăng ký ngay
N3.463 LĐ Tối 25-05-2021 T3-5-7 15 Cơ sở Thủ Đức Đăng ký ngay
  • Cam kết chuẩn đầu ra bằng văn bản

  • Chứng nhận bằng tốt nghiệp cuối khóa

  • Học lại miễn phí nếu không đỗ JLPT

  • Giảng viên trình độ N2-N1

Riki nihongo 4 năm 1 chặng đường

THÀNH TÍCH ĐẠT ĐƯỢC
Sau khóa học tại Riki

CHINH PHỤC KỲ THI JLPT
12/2020 CÙNG RIKI

  • Ngày
  • Giờ
  • Phút
  • Giây

ĐỐI TÁC TRUYỀN THÔNG