[Ngữ pháp N4-N3] Phân biệt「~たところ」và「~たばかり」

Phân biệt「~たところ」 và 「~たばかり」

⭐ › Cách dùng / Ý nghĩa 1

Hai mẫu câu này đều diễn đạt hành động gì đó vừa mới xảy ra nhưng 「~たところだ」nhấn mạnh thời điểm đó thực sự là chỉ “vừa mới” còn 「~たばかりだ」diễn đạt thời điểm cách hiện tại chưa lâu, theo cảm nhận của người nói.
Nói cách khác, khoảng thời gian “chưa lâu” này dài ngắn ra sao chủ yếu là do quan điểm của người nói, không hoàn toàn phụ thuộc vào mốc thời gian cụ thể.

⭐ › Ví dụ 1

① 

→ 

② 

→ 

③ 
→ 

④ 

→ 

⑤ 

 

⭐ › Cách dùng / Ý nghĩa 2

 Cả 「ところ」「ばかり」đều được coi như danh từ nên có thể sử dụng như một danh từ trong các cấu trúc khác nhau nhưng「たばかり」Có thể sử dụng với 「の」dưới dạng「~たばかりの」 nhưng không sử dụng được với「に・え・を」. Còn「たところ」Có thể sử dụng với「に・え・を」 nhưng không thể kết hợp với「の」, không có cách diễn đạt 「~たところの」

⭐ › Ví dụ 2

① 

→ 

② 

→ 

③ 
→ 

④ 

→ 

⑤ 

 

⭐ › Cách dùng / Ý nghĩa 3

「たところ」còn diễn đạt ý “khi làm gì xong thì kết quả là …

⭐ › Ví dụ 3

① 

→ 

② 

→ 

③ 
→ 

④ 

→ 

⑤ 

→ 

 

>> Hãy cố gắng mỗi ngày, thành công sẽ đến với bạn. 頑張って

URL List