[Ngữ Pháp N4] Phân Biệt「もう」 Và「まだ」

Phân biệt Sự khác nhau về sắc thái ý nghĩa giữa 「もう」và「まだ」

moumada1

⭐ › Ví dụ

① 

→ 

② 

→ 

③ 
→ 

④ 

→ 

⑤ 

>> Hãy cố gắng mỗi ngày, thành công sẽ đến với bạn. 頑張って

URL List