[Ngữ Pháp N4] Cách Chia Động Từ Thể Ý Chí / Ý Hướng

⭐ › Cách dùng / Ý nghĩa

Động từ thể ý chí, ý hướng trong tiếng Nhật gọi là 意思形(いしけい). Ở trình độ N5 chúng ta đã học thể ~ましょう, đây chính là dạng lịch sự của thể ý chí mà chúng ta sẽ học trong bài này. Gọi là thể ý chí vì nó diễn đạt ý chí muốn làm gì đó, muốn mời mọc, rủ rê, hay đề xuất một việc gì đó.

⭐ › Cách chia động từ thể ý chí, ý hướng:

1. Động từ nhóm 1: Chuyển đuôi う → おう

① 

→ 

② 

→ 

③ 
→ 

2. Động từ nhóm 2: Chuyển đuôi る → よう

① 

→ 

② 

→ 

③ 
→ 

3. Động từ nhóm 3: Bất quy tắc

する →  しよう  (Dạng lịch sự: しましょう)

来る (くる) →  来よう (こよう) (Dạng lịch sự: 来ましょう)

① 

→ 

② 

→ 

③ 

>> Hãy cố gắng mỗi ngày, thành công sẽ đến với bạn. 頑張って

URL List