[Ngữ pháp N4-N3] ~ たらどうですか/たらどうか/だらどう:Sao không…? / Thử…xem sao

⭐ › Cấu trúc

       [Động từ thể た + ら] + どうですか/どうか/どう?

⭐ › Cách dùng / Ý nghĩa 

① Mẫu câu này được dùng để đưa ra gợi ý, đề xuất, Diễn tả ý nghĩa “Sao không (thử làm điều gì đó)…?”. Cấu trúc này thường dùng để động viên, khuyến khích, đề nghị đối phương làm một hành động.

② Cấu trúc này thường dùng để động viên, khuyến khích, đề nghị đối phương làm một hành động.

③ Trong hội thoại どうですか? được nói ngắn là どう.

→ Có Nghĩa là : Sao không…? / Thử…xem sao

⭐ › Ví dụ

① 

→ 

② 

→ 

③ 
→ 

④ 

→ 

⑤ 

>> Hãy cố gắng mỗi ngày, thành công sẽ đến với bạn. 頑張って

URL List