[Ngữ Pháp N4] ~ていただけませんか:Làm Ơn …Cho Tôi Có Được Không?

⭐ › Cấu trúc

[Vて] + いただけませんか。

⭐ › Cách dùng / Ý nghĩa

① Mẫu câu này diễn tả một lời đề nghị hay yêu cầu ai đó làm gì giúp mình.

② Đây là cách nói lịch sự hơn của mẫu câu 「~てください」mà chúng ta đã học ở trình độ N5.

⭐ › Ví dụ

① コピー使していただけませんか。
→ Làm ơn giải thích giúp tôi cách dùng máy photocopy được không?

② ってきていただけませんか?
→ Cậu có thể mang hành lý đến cho mình được không?

③ ひらがなでいていただけませんか。
→ Làm ơn viết bằng hiragana giúp tôi được không?

④ いいしていただけませんか?
→ Bạn có thể giới thiệu cho mình một giáo viên tốt được không?

⑤ っていただけませんか?
→ Bạn làm ơn lấy muối cho tôi có được không?

⑥ もうしゆっくりしていただけませんか。
→ Làm ơn nói chậm hơn một chút được không?

⑦ おれていただけませんか?
→ Bạn có thể làm ơn cho trà vào được không?

⑩ 10.000を くずしていただけませんか?
→ Bạn làm ơn đổi cho tôi 10.000 yên sang tiền lẻ (tiền mệnh giá nhỏ hơn) có được không?

⭐ > NÂNG CAO

1. Mẫu câu 「~てくださいませんか」cũng dùng để diễn tả yêu cầu, đề nghị lịch sự nhưng ít trang trọng hơn 「~ていただけませんか」và trang trọng hơn 「~てください」.

2. So sánh mức độ lịch sự, trang trọng trong ví dụ sau:

Mức độ giảm dần ① → ② → ③


① ひらがなで
いて いただけませんか。

>> Làm ơn viết bằng hiragana giúp tôi được không?

② ひらがなでいて くださいませんか。

>> Làm ơn viết bằng hiragana giúp tôi được không?

③ ひらがなでいて ください。

>> Xin hãy viết bằng hiragana

Trên đây là cách sử dụng ngữ pháp ~ていただけませんか, nhất định phải xem kĩ nhé.

>> Hãy cố gắng mỗi ngày, thành công sẽ đến với bạn. 頑張って!

URL List