[Ngữ Pháp N4] ~ にする:Chọn…/ Quyết Định Làm Gì…

⭐ › Cấu trúc

  [Danh từ] + にする

⭐ › Cách dùng / Ý nghĩa 

① Biểu thị ý nghĩa quyết định chọn ai đó, điều gì đó, hoặc → Có Nghĩa là : Chọn…/ Quyết định làm gì…

→ Có Nghĩa là : Chọn…/ Quyết định làm gì…

⭐ › Ví dụ 

① 

→ 

② 

→ 

③ 
→ 

④ 

→ 

⑤ 

>> Hãy cố gắng mỗi ngày, thành công sẽ đến với bạn. 頑張って

URL List