Công cụ tính điểm thi JlPT từ N1 đến N5 TÍNH ĐIỂM LUÔN

CÔNG CỤ TÍNH ĐIỂM THI JLPT

Điểm cho phần GOI (文字 - 語彙):TỪ VỰNG - HÁN TỰ
Số câu đúng
Số câu đúng
Số câu đúng
Số câu đúng
Điểm cho phần BUNPO(文法):NGỮ PHÁP
Số câu đúng
Số câu đúng
Số câu đúng
Điểm cho phần DOKKAI(読解):ĐỌC
Số câu đúng
Số câu đúng
Số câu đúng
Số câu đúng
Số câu đúng
Số câu đúng
Điểm cho phần CHOUKAI(聴解):NGHE
Số câu đúng
Số câu đúng
Số câu đúng
Số câu đúng
Số câu đúng
Lưu ý: Các dữ liệu để trống giá trị mặc định sẽ là 0 => tương ứng với 0 điểm
KẾT QUẢ & CÁCH TÍNH ĐIỂM
Điểm đỗ – điểm liệt JLPT N1
Điểm tổng: Trên 90 điểm (Tối đa: 180 điểm)
Điểm kiến thức Ngôn Ngữ (Kanji, Từ vựng, Ngữ pháp): Trên 19 điểm (Tối đa: 60 điểm)
Điểm Đọc hiểu: Trên 19 điểm (Tối đa: 60 điểm)
Điểm Nghe hiểu: Trên 19 điểm (Tối đa: 60 điểm)

certiflcate
Copyright@2023 Riki Nihongo
Zalo