RIKI HN & DBP NGÀY THI: 12/6/2022
RIKI THỦ ĐỨC NGÀY THI: 19/6/2022