Lịch khai giảng tiếng Nhật mới nhất trong tháng

LỊCH KHAI GIẢNG TIẾNG NHẬT TRUNG TÂM RIKI ( mới nhất )

LỊCH KHAI GIẢNG

Kéo sang phải để xem thêm thông tin và đăng ký lớp học   

LỚP HỌC THỜI GIAN KHAI GIẢNG NGÀY HỌC SỐ BUỔI CƠ SỞ ĐĂNG KÝ
SC1.377 Tối 13-10-2020 T3-5-7 52 Cơ sở Cầu Giấy Đăng ký ngay
SC1.378 Sáng 19-10-2020 T2-3-5-6 46 Cơ sở Cầu Giấy Đăng ký ngay
SC1.379 Chiều 26-10-2020 T2-3-5-6 46 Cơ sở Cầu Giấy Đăng ký ngay
SC1.396 Tối 02-11-2020 T2-4-6 52 Cơ sở Cầu Giấy Đăng ký ngay
SC1.397 Tối 17-11-2020 T3-5-7 52 Cơ sở Cầu Giấy Đăng ký ngay
SC1.398 Sáng 16-11-2020 T2-3-5-6 46 Cơ sở Cầu Giấy Đăng ký ngay
SC1.399 Chiều 23-11-2020 T2-3-5-6 46 Cơ sở Cầu Giấy Đăng ký ngay
SC2.313 Tối 12-10-2020 T3-5-7 44 Cơ sở Cầu Giấy Đăng ký ngay
SC2.314 Tối 19-10-2020 T2-4-6 44 Cơ sở Cầu Giấy Đăng ký ngay
SC2.315 Chiều 28-09-2020 T2-3-5-6 37 Cơ sở Cầu Giấy Đăng ký ngay
SC2.316 Sáng 06-10-2020 T2-3-5-6 37 Cơ sở Cầu Giấy Đăng ký ngay
SC2.329 Tối 05-11-2020 T3-5-7 44 Cơ sở Cầu Giấy Đăng ký ngay
SC2.330 Tối 04-11-2020 T2-4-6 44 Cơ sở Cầu Giấy Đăng ký ngay
SC2.331 Sáng 27-10-2020 T2-3-5-6 37 Cơ sở Cầu Giấy Đăng ký ngay
SC2.332 Chiều 09-11-2020 T2-3-5-6 37 Cơ sở Cầu Giấy Đăng ký ngay
N3.333 JB Sáng 13-10-2020 T2-3-5-6 45 Cơ sở Cầu Giấy Đăng ký ngay
N3.334 JB Chiều 12-10-2020 T2-3-5-6 45 Cơ sở Cầu Giấy Đăng ký ngay
N3.372 LUYỆN ĐỀ Tối 13-10-2020 T3-5-7 16 Cơ sở Cầu Giấy Đăng ký ngay
N3.355 JB Tối 11-11-2020 T2-4-6 45 Cơ sở Cầu Giấy Đăng ký ngay
N3.356 JB Sáng 05-11-2020 T2-3-5-6 45 Cơ sở Cầu Giấy Đăng ký ngay
N3.357 JB Chiều 09-11-2020 T2-3-5-6 45 Cơ sở Cầu Giấy Đăng ký ngay
N3.358 LĐ Tối 10-11-2020 T3-5-7 12 Cơ sở Cầu Giấy Đăng ký ngay
N3.352 TSK Sáng 15-10-2020 T2-3-5-6 28 Cơ sở Cầu Giấy Đăng ký ngay
N2.77 JB Tối 06-10-2020 T3-5-7 45 Cơ sở Cầu Giấy Đăng ký ngay
N2.78 JB Sáng 08-10-2020 T2-3-5-6 45 Cơ sở Cầu Giấy Đăng ký ngay
N2.82 tsk Tối 06-10-2020 T3-5-7 28 Cơ sở Cầu Giấy Đăng ký ngay
N2.83 JB Tối 09-11-2020 T2-4-6 45 Cơ sở Cầu Giấy Đăng ký ngay
N2.84 JB Sáng 23-11-2020 T2-3-5-6 45 Cơ sở Cầu Giấy Đăng ký ngay
SC1.380 Tối 05-10-2020 T3-5-7 52 Cơ sở Mỹ Đình Đăng ký ngay
SC1.381 Sáng 08-10-2020 T2,3,5,6 46 Cơ sở Mỹ Đình Đăng ký ngay
SC1.400 Tối 11-09-2020 T2-4-6 52 Cơ sở Mỹ Đình Đăng ký ngay
SC1.401 Sáng 01-01-1970 T2,3,5,6 46 Cơ sở Mỹ Đình Đăng ký ngay
SC2.317 Tối 29-09-2020 T3-5-7 44 Cơ sở Mỹ Đình Đăng ký ngay
SC2.318 Sáng 12-10-2020 T2-3-5-6 37 Cơ sở Mỹ Đình Đăng ký ngay
SC2.333 Tối 26-10-2020 T2-4-6 44 Cơ sở Mỹ Đình Đăng ký ngay
N3.337 JB Tối 30-09-2020 T2,4,6 45 Cơ sở Mỹ Đình Đăng ký ngay
N3. 338 JB Sáng 08-10-2020 T2-3-5-6 45 Cơ sở Mỹ Đình Đăng ký ngay
N3.359 JB Tối 29-10-2020 T3-5-7 45 Cơ sở Mỹ Đình Đăng ký ngay
SC1.382 Tối 01-10-2020 T3-5-7 52 Cơ sở Hà Đông Đăng ký ngay
SC1.383 Tối 07-10-2020 T2-4-6 52 Cơ sở Hà Đông Đăng ký ngay
SC1.384 Sáng 05-10-2020 T2-3-5-6 46 Cơ sở Hà Đông Đăng ký ngay
SC1.385 Chiều 12-10-2020 T2-3-5-6 46 Cơ sở Hà Đông Đăng ký ngay
SC1.402 Tối 01-01-1970 T3-5-7 52 Cơ sở Hà Đông Đăng ký ngay
SC1.403 Tối 11-09-2020 T2-4-6 52 Cơ sở Hà Đông Đăng ký ngay
SC1.404 Sáng 01-01-1970 T2-3-5-6 46 Cơ sở Hà Đông Đăng ký ngay
SC2.319 Tối 05-10-2020 T3-5-7 44 Cơ sở Hà Đông Đăng ký ngay
SC2.320 Sáng 15-10-2020 T2-3-5-6 37 Cơ sở Hà Đông Đăng ký ngay
SC2.334 Tối 21-10-2020 T2-4-6 44 Cơ sở Hà Đông Đăng ký ngay
SC2.335 Tối 16-11-2020 T2-4-6 44 Cơ sở Hà Đông Đăng ký ngay
SC2.336 Sáng 23-11-2020 T2-3-5-6 37 Cơ sở Hà Đông Đăng ký ngay
N3.339 JB Tối 12-10-2020 T2-4-6 45 Cơ sở Hà Đông Đăng ký ngay
N3. 340 TSK Tối 05-10-2020 T2,4,6 28 Cơ sở Hà Đông Đăng ký ngay
N3.360 JB Tối 04-11-2020 T2-4-6 45 Cơ sở Hà Đông Đăng ký ngay
N3.361JB Sáng 19-10-2020 T2-3-5-6 45 Cơ sở Hà Đông Đăng ký ngay
N3.362 LĐ Tối 02-11-2020 T3-5-7 16 Cơ sở Hà Đông Đăng ký ngay
SC1.387 Sáng 06-10-2020 T2,3,5,6 46 Cơ sở Xã Đàn Đăng ký ngay
SC1.405 Sáng 12-11-2020 T2-3-5-6 46 Cơ sở Xã Đàn Đăng ký ngay
SC2.337 Tối 11-11-2020 T2-4-6 44 Cơ sở Xã Đàn Đăng ký ngay
N3. 342 JB Tối 14-10-2020 T2-4-6 45 Cơ sở Xã Đàn Đăng ký ngay
N3.353 TSK Sáng 15-10-2020 T2-3-5-6 28 Cơ sở Xã Đàn Đăng ký ngay
N3.343 TSK Tối 12-10-2020 T2-4-6 28 Cơ sở Xã Đàn Đăng ký ngay
N3.363 JB Tối 30-11-2020 T3-5-7 45 Cơ sở Xã Đàn Đăng ký ngay
N3.364 LĐ Tối 02-11-2020 T2-4-6 15 Cơ sở Xã Đàn Đăng ký ngay
SC1.388 Tối 28-09-2020 T2-4-6 52 Cơ sở Long Biên Đăng ký ngay
SC1.389 Sáng 06-10-2020 T2,3,5,6 46 Cơ sở Long Biên Đăng ký ngay
SC1.406 Tối 01-01-1970 T2-4-6 52 Cơ sở Long Biên Đăng ký ngay
SC1.407 Sáng 11-09-2020 T2-3-5-6 46 Cơ sở Long Biên Đăng ký ngay
SC2.323 Tối 21-09-2020 T2-4-6 44 Cơ sở Long Biên Đăng ký ngay
SC2.338 Tối 11-03-2020 T3-5-7 44 Cơ sở Long Biên Đăng ký ngay
N3.344 JB Tối 01-10-2020 T3-5-7 45 Cơ sở Long Biên Đăng ký ngay
N3.365 JB Tối 11-04-2020 T2-4-6 45 Cơ sở Long Biên Đăng ký ngay
N3.325 TSK Tối 08-10-2020 T3-5-7 28 Cơ sở Long Biên Đăng ký ngay
SC1.408 Tối 29-10-2020 T3-5-7 52 Cơ sở Điện Biên Phủ Đăng ký ngay
SC1.409 Tối 11-11-2020 T2-4-6 52 Cơ sở Điện Biên Phủ Đăng ký ngay
SC1.410 Sáng 09-11-2020 T2-3-5-6 46 Cơ sở Điện Biên Phủ Đăng ký ngay
SC2.328 Sáng 19-10-2020 T2-3-5-6 37 Cơ sở Điện Biên Phủ Đăng ký ngay
SC2.339 Sáng 01-01-1970 T2-3-5-6 37 Cơ sở Điện Biên Phủ Đăng ký ngay
SC2.340 Tối 01-01-1970 T3-5-7 44 Cơ sở Điện Biên Phủ Đăng ký ngay
SC2.341 Tối 01-01-1970 T2-4-6 44 Cơ sở Điện Biên Phủ Đăng ký ngay
N3.345 JB Tối 29-09-2020 T3-5-7 45 Cơ sở Điện Biên Phủ Đăng ký ngay
N3.346 JB Sáng 12-10-2020 T2-3-5-6 45 Cơ sở Điện Biên Phủ Đăng ký ngay
N3.366 JB Tối 28-10-2020 T2-4-6 45 Cơ sở Điện Biên Phủ Đăng ký ngay
N3.367 JB Tối 10-11-2020 T3-5-7 45 Cơ sở Điện Biên Phủ Đăng ký ngay
N3.368 JB Sáng 16-11-2020 T2-3-5-6 45 Cơ sở Điện Biên Phủ Đăng ký ngay
N3.348 TSK Sáng 28-09-2020 T2-3-5-6 28 Cơ sở Điện Biên Phủ Đăng ký ngay
N3.350 TSK Tối 12-10-2020 T2-3-5-6 28 Cơ sở Điện Biên Phủ Đăng ký ngay
N2.85 JB Tối 01-01-1970 T3-5-7 45 Cơ sở Điện Biên Phủ Đăng ký ngay
N2.86 JB Sáng 01-01-1970 T2-3-5-6 45 Cơ sở Điện Biên Phủ Đăng ký ngay
N2.80 TSK Tối 19-10-2020 T2-3-5-7 28 Cơ sở Điện Biên Phủ Đăng ký ngay
N2.81 TSK Sáng 16-10-2020 S2-3-5-6 28 Cơ sở Điện Biên Phủ Đăng ký ngay
SC1.393 Tối 30-09-2020 T2-4-6 52 Cơ sở Thủ Đức Đăng ký ngay
SC1.394 Tối 06-10-2020 T3-5-7 52 Cơ sở Thủ Đức Đăng ký ngay
SC1.395 Sáng 12-10-2020 T2-3-5-6 46 Cơ sở Thủ Đức Đăng ký ngay
SC1.411 Tối 11-04-2020 T2-4-6 52 Cơ sở Thủ Đức Đăng ký ngay
SC1.412 Sáng 01-01-1970 T2-3-5-6 46 Cơ sở Thủ Đức Đăng ký ngay
SC2.326 Tối 29-09-2020 T3-5-7 44 Cơ sở Thủ Đức Đăng ký ngay
SC2.342 Tối 01-01-1970 T2-4-6 44 Cơ sở Thủ Đức Đăng ký ngay
SC2.343 Tối 01-01-1970 T2-4-6 44 Cơ sở Thủ Đức Đăng ký ngay
N3.349 JB Tối 13-10-2020 T3-5-7 45 Cơ sở Thủ Đức Đăng ký ngay
N3.369 JB Tối 26-10-2020 T2-4-6 45 Cơ sở Thủ Đức Đăng ký ngay
N3.370 JB Tối 24-11-2020 T3-5-7 45 Cơ sở Thủ Đức Đăng ký ngay
N3.371 JB Sáng 19-10-2020 T2-3-5-6 45 Cơ sở Thủ Đức Đăng ký ngay
N3.351 TSK Tối 21-09-2020 T2-4-6 28 Cơ sở Thủ Đức Đăng ký ngay
  • Cam kết chuẩn đầu ra bằng văn bản

  • Chứng nhận bằng tốt nghiệp cuối khóa

  • Học lại miễn phí nếu không đỗ JLPT

  • Giảng viên trình độ N2-N1

Riki nihongo 4 năm 1 chặng đường

THÀNH TÍCH ĐẠT ĐƯỢC
Sau khóa học tại Riki

CHINH PHỤC KỲ THI JLPT
12/2020 CÙNG RIKI

  • Ngày
  • Giờ
  • Phút
  • Giây

ĐỐI TÁC TRUYỀN THÔNG